HANBIA SA ZA SLOVENSKO? HANBIA SA ZA NÁŠ NÁROD? POVAŽUJÚ SA VÔBEC ZA SLOVÁKOV?

25. apríla 2021 Od Milan Mazurek
Tieto otázky si v Hnutí Republika kladieme pri pohľade na čelných predstaviteľov nášho štátu. Dali sme si totiž tú prácu a prešli si profily oficiálnych vládnych inštitúcií, ako aj vrcholných politikov a sledovali, akú pozornosť venovali dôležitým udalostiam dejín Slovenského národa v porovnaní s pozornosťou, venovanou najrozličnejším menšinám.
Nemám samozrejme nič proti tomu, keď si vládni predstavitelia pripomínajú genocídy alebo významné historické sviatky menšín, žijúcich na Slovensku, ako to môžete vidieť na príkladoch priložených na obrázku. No ako Slovák a príslušník väčšinového národa by som očakával, že podobnú pozornosť budú títo ľudia venovať aj Slovenskému národu a jeho dejateľom.
Ostal som nesmierne sklamaný, keď som zistil že pomer príspevkov, venovaných menšinám a vládnych aktivít, súvisiacich s týmito dňami oproti príspevkom venovaným osobnostiam väčšinového národa je zdrvujúci. Okrem M. R. Štefánika si nespomenuli takmer na nič čo súvisí s našimi dejinami a bojom predkov za Slovensko…
Andrej Hlinka, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Anton Bernolák… Černovskí martýri a ich obeta za náš národ, revolučné roky 1848-1849 a boj Štúrovcov… Takto môžeme pokračovať a pýtať sa, či sa vôbec vládni predstavitelia Slovenskej republiky považujú za Slovákov, keď si na najdôležitejšie osobnosti a hrdinské činy našich predkov nedokážu spomenúť, ale akýkoľvek detail v živote menšín pertraktujú neustále.
Ako presvedčený vlastenec a človek, ktorý úprimne a z celého srdca ďakuje našim predkom za ich hrdinský boj pre slobodu a existenciu Slovenského národa som hlboko sklamaný, aká generácia odnárodnených indivíduí sa do vedenia štátu dostala.
Ako môžu s láskou a obetou spravovať náš spoločný štát, keď nemajú ani najmenšiu úctu k tým, ktorí za jeho štátotvorný národ obetovali celé svoje životy? Keď prídu rečniť pomaly na každú menšinovú spomienku ale martýrov z Černovej prejdú mlčaním?
Ctiť si menšiny, žijúce na Slovensku a spolunažívať v mieri a porozumení je záujmom nás všetkých. Hanbiť sa však za dejiny Slovenského národa je v skutočnosti hanbou tejto protislovenskej vlády!